Top
Wil je gratis mijn check-list ontvangen om je complete bruiloft mee te plannen? Vul dan je gegevens in!

Algemene voorwaarden AmazInge Wedding & Events

Definities

AmazInge Wedding & Events: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te weten Inge Meelker, handelend onder de naam AmazInge Wedding & Events, gevestigd te Almere aan de Laurierstraat 7, ingeschreven in het handelsregister onder KvK Almere, nummer: 74095838.

Opdrachtgever: de wederpartij van AmazInge Wedding & Events zijnde diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het assisteren en adviseren in de organisatie van een bruiloft of evenement, of in wiens naam AmazInge Wedding & Events een bruiloft, verloving(feest), jubileum of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Onder leverancier wordt verstaan diegene die in uitvoering van zijn/haar bedrijf, goederen en/of diensten aanbiedt/levert.

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van AmazInge Wedding & Events alsmede op alle overeenkomsten en alle rechtsverhoudingen tussen AmazInge Wedding & Events en Opdrachtgever met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2      Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AmazInge Wedding & Events en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door AmazInge Wedding & Events uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

1.4      De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met AmazInge Wedding & Events of het deelnemen bij/door op namens opdrachtgever en aan een bruiloft/activiteit van AmazInge Wedding & Events.

 

Artikel 2 –  TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1      Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch of schriftelijk (per e-mail) een aanbod van AmazInge Wedding & Events aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van AmazInge Wedding & Events schriftelijk (per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst.

2.2      De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes/voorstellen kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3      Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.4      Indien AmazInge Wedding & Events de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.5      De prijzen in genoemde offertes/voorstellen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

2.6      Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is AmazInge Wedding & Events daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomst deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AmazInge Wedding & Events anders aangeeft.

2.7      Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht AmazInge Wedding & Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.

2.8      Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.9      De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan AmazInge Wedding & Events. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

2.10      Het staat AmazInge Wedding & Events vrij om altijd zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een aanvaard aanbod. Indien reeds betaald is, zal AmazInge Wedding & Events dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken.

2.11 In geval de Overeenkomst tussen AmazInge Wedding & Events en meerdere Opdrachtgevers wordt gesloten, dan zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 3 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1      Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, welke AmazInge Wedding & Events overeenkomst zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in door AmazInge Wedding & Events gewenste vorm en wijze aan AmazInge Wedding & Events ter beschikking worden gesteld.

3.2      Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat AmazInge Wedding & Events onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3      Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan AmazInge Wedding & Events ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn. AmazInge Wedding & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AmazInge Wedding & Events bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

3.4      Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever de door AmazInge Wedding & Events noodzakelijk geachte personele ondersteuning inzetten dan wel laten inzetten teneinde AmazInge Wedding & Events in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifieke personele ondersteuning noodzakelijk is, dan zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de personele ondersteuning over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

3.5      De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Bovendien heeft AmazInge Wedding & Events in die gevallen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

3.6      Indien Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning, dan dient dit minimaal 3 weken voordat de inzet moet plaatsvinden aan AmazInge Wedding & Events schriftelijk bekend gemaakt te worden. Deze extra inzet wordt in rekening gebracht op grond van het overeengekomen uurtarief exclusief reis en verblijfkosten.

3.7      Opdrachtgever dient op de dag van de bruiloft zorg te dragen voor een gezonde maaltijd voor AmazInge Wedding & Events en de eventueel door haar ingeschakelde derden. Als de trouw- of feestlocatie op meer dan één uur rijden van de woning van AmazInge Wedding & Events is gelegen dat zal AmazInge Wedding & Events de kosten van een hotelovernachting bij Opdrachtgever in rekening brengen. Alvorens een hotel te boeken zal er afstemming tussen AmazInge Wedding & Events en opdrachtgever hierover plaatsvinden.

3.8      Opdrachtgever geeft toestemming aan AmazInge Wedding & Events tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het portfolio van AmazInge Wedding & Events.

3.9      Indien Opdrachtgever zelf leveranciers contracteert dan dienen alle afspraken met al deze leveranciers uiterlijk 2 weken voorafgaande aan de bruiloft of evenement schriftelijk te zijn vastgelegd. Indien dat niet het geval blijkt te zijn of indien er grote wijzigingen plaatsvinden dan zal AmazInge Wedding & Events hiervoor een bedrag van € 200,- inclusief BTW per vastlegging c.q. wijziging voor in rekening brengen.

 

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1      AmazInge Wedding & Events zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. AmazInge Wedding & Events heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4.2      AmazInge Wedding & Events is pas verplicht de Overeenkomst uit te voeren, na ontvangst door AmazInge Wedding & Events van de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 8.1

4.3      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AmazInge Wedding & Events het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

4.4 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met AmazInge Wedding & Events overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van AmazInge Wedding & Events om de opdracht correct uit te voeren.

4.5 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van Opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.

4.6 Andere personen dan bedoeld in artikel 4.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.7      Opdrachtgever vrijwaart AmazInge Wedding & Events dan wel door AmazInge Wedding & Events ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4.8      De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AmazInge Wedding & Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AmazInge Wedding & Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AmazInge Wedding & Events zijn verstrekt, heeft AmazInge Wedding & Events het recht de uitvoering van de de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.9      AmazInge Wedding & Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat AmazInge Wedding & Events is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

4.10      De stylingsmaterialen die AmazInge Wedding & Events ter beschikking stelt blijven eigendom van AmazInge Wedding & Events met uitzondering van (verse) bloemen en materialen zoals overeengekomen in de offerte voor de styling. Indien deze materialen niet volledig en/of niet onbeschadigd worden geretourneerd dient Opdrachtgever de vervangingswaarde aan AmazInge Wedding & Events te vergoeden.

 

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

5.1      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2      Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AmazInge Wedding & Events zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3      Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal AmazInge Wedding & Events de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4      AmazInge Wedding & Events behoudt zich het recht voor om -indien er meer dan drie maanden zijn verstreken sinds het sluiten van de overeenkomst- de bedongen prijs te verhogen als gevolg van wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten. AmazInge Wedding & Events is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

5.5      AmazInge Wedding & Events mag het overeengekomen bedrag altijd verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar. Is aan AmazInge Wedding & Events, dat in redelijkheid niet van AmazInge Wedding & Events mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. AmazInge Wedding & Events zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. AmazInge Wedding & Events zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 6 – HONORARIUM

6.1      Het honorarium van AmazInge Wedding & Events is exclusief onkosten van AmazInge Wedding & Events en exclusief declaraties van door AmazInge Wedding & Events ingeschakelde derden.

6.2      De door AmazInge Wedding & Events gemaakte vervoerskosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst binnen Nederland worden op basis van nacalculatie op de eindfactuur in rekening gebracht op basis van € 0,40 per gereden kilometer.

6.3 Parkeerkosten die gemaakt worden door AmazInge Wedding & Events, waaronder de genoemde derden in artikel 4.3,  ten behoeve van de uitoefening van de werkzaamheden volgens de overeenkomst, worden in rekening gebracht bij de Opdrachtgever. tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 7 – LEVERINGSTERMIJNEN

7.1      Indien de opdrachtgever de verhuurde of geleverde producten en/of diensten voor of op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, wordt de opdracht alsnog in rekening gebracht volgens de overeenkomst, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door AmazInge Wedding & Events

7.2      Het verzoek door de opdrachtgever op de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van AmazInge Wedding & Events. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 8 – BETALING

8.1      Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en AmazInge Wedding & Events anders is overeengekomen.

Een tweede voorschotbetaling van 40% van het geoffreerde bedrag vindt plaats 2 maanden voor de bruiloft. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever een laatste factuur voor de resterende 10% alsmede voor de kosten op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

8.2      De opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. AmazInge Wedding & Events is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. AmazInge Wedding & Events is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van AmazInge Wedding & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4      AmazInge Wedding & Events heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. AmazInge Wedding & Events kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. AmazInge Wedding & Events kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5      Is Opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een door meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoeningen buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 250 euro en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

8.6      Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 9 –  ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

9.1      Reclames dienen binnen 1 week na ontdekking en uiterlijk binnen 4 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloften, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij AmazInge Wedding & Events te worden ingediend.  De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AmazInge Wedding & Events in staat is adequaat te reageren.

9.2      AmazInge Wedding & Events dient in staat te worden gesteld de ingediende reclame te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is en indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal AmazInge Wedding & Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.8.3 Het tijdig reclameren ontslaat Opdrachtgever niet van de op haar rustende (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

 

Artikel 10 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

10.1    AmazInge Wedding & Events heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. AmazInge Wedding & Events heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

10.2    Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is AmazInge Wedding & Events gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft AmazInge Wedding & Events recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan AmazInge Wedding & Events zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

10.4    AmazInge Wedding & Events is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomen en/of na het sluiten van de overeenkomst AmazInge Wedding & Events ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

10.5    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AmazInge Wedding & Events op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien AmazInge Wedding & Events de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.6    AmazInge Wedding & Events behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

10.7    Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

10.8     Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt c.q. annuleert, dan zullen overeengekomen honorarium en de door AmazInge Wedding & Events gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 4.3 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% bij annulering tot 8 weken voor de dag van de bruiloft; 90% bij annulering 3 tot 8 weken voor de dag van de bruiloft en 100% bij annulering in de laatste 3 weken voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

 

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE

11.1    AmazInge Wedding & Events sluit elke aansprakelijkheid uit, welke aansprakelijkheid ontstaat uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit:

11.1.1   Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer van een bruiloft, zoals ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, het onjuist of niet handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies en/of aanwijzingen.

11.1.2. Handelen en invloeden van direct bij de uitvoering van de bruiloft betrokken derden.

11.1.3. Handelen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de bruiloft betrokken derden.

11.1.4. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van AmazInge Wedding & Events en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeerd geldende normen niet in redelijkheid aan AmazInge Wedding & Events kunnen worden toegerekend.

11.1.5. Diefstal, vernieling, verlies of beschadiging van zaken en/of vermissing van zaken en personen tijdens een bruiloft, op locaties dan wel op het nautische gebied.

11.1.6. Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan derden, leveranciers van goederen en/of diensten, dan wel goederen en/of diensten op zich geleverd door derden tijdens de uitvoering van een bruiloft.

11.1.7. Schade aan goederen en/of diensten voor, tijdens of na een bruiloft is voor rekening en risico van betreffende leverancier, voor deze schade kan AmazInge Wedding & Events nimmer aansprakelijk gesteld worden.

11.2     Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van AmazInge Wedding & Events  die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is AmazInge Wedding & Events slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium.

11.3     Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

–    de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AmazInge Wedding & Events aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AmazInge Wedding & Events toegerekend kunnen worden;

–    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4    AmazInge Wedding & Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door AmazInge Wedding & Events gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

11.5    Opdrachtgever vrijwaart AmazInge Wedding & Events voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan AmazInge Wedding & Events onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van AmazInge Wedding & Events en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

11.6    Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om AmazInge Wedding & Events als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door Inge Meelker van AmazInge Wedding & Events zelf of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan u bevestigd, door Inge Meelker van AmazInge Wedding & Events. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben.

11.7    AmazInge Wedding & Events is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, AmazInge Wedding & Events of derden.

11.8 Indien Opdrachtgever aan AmazInge Wedding & Events informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

11.9   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van AmazInge Wedding & Events of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 12 – UITBESTEDING WERK AAN DERDEN

12.1 De Opdrachtgever machtigt AmazInge Wedding & Events om de opdracht door een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. De Opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door AmazInge Wedding & Events aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door AmazInge Wedding & Events met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en)

12.2 Producten en/of diensten die niet door AmazInge Wedding & Events zelf geleverd kunnen worden, worden betrokken via leveranciers, betaling van deze toeleveranciers geschiedt via Opdrachtgever. Tenzij anders is overeengekomen.

12.3 AmazInge Wedding & Events wordt niet verantwoordelijk geacht voor de daden en of handelingen van zijn leveranciers en kan hier nimmer op worden aangesproken.

12.4 Indien AmazInge Wedding & Events als tussenpersoon fungeert en alleen de administratieve handelingen inzake de opdracht verricht, kan AmazInge Wedding & Events nooit worden aangesproken op handelingen, wijzigingen of andere zaken die tijdens de uitvoering van de opdracht plaatsvinden, als bedoeld in de overeenkomst.

12.5 Mochten er geschillen ontstaan tussen Opdrachtgever en toeleverancier, dan zal AmazInge Wedding & Events pogen hiertussen te bemiddelen. Echter AmazInge Wedding & Events kan nooit worden aangesproken voor enige schades, tekortkomingen, afwijking in haar product, het niet leveren van diensten of producten, kosten en/of rentes en over het behaalde resultaat in dit eventuele geschil, dit blijft een zaak tussen Opdrachtgever en toeleverancier.

 

Artikel 13 – RECHTEN

13.1     Niets van wat Opdrachtgever van AmazInge Wedding & Events heeft bekomen mag worden verveelvoudigd d.m.v druk, fotokopie, video of op wat voor wijze dan ook, AmazInge Wedding & Events behoudt ten alle tijde de rechten.

 

Artikel 14 – OVERMACHT

14.1 AmazInge Wedding & Events is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting op grond van de Overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die AmazInge Wedding & Events niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval, diefstal, brand, weersinvloeden, verkeersbelemmeringen, stroomstoringen en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.

14.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door AmazInge Wedding & Events op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan AmazInge Wedding & Events bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Alsdan wordt Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

14.3 Voor zover AmazInge Wedding & Events ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AmazInge Wedding & Events gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan Opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15 – GEHEIMHOUDING

15.1    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

16.1     AmazInge Wedding & Events behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

16.2     Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van AmazInge Wedding & Events, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van AmazInge Wedding & Events toegestaan.

 

Artikel 17 – GESCHILLEN

17.1    De rechter in de vestigingsplaats van AmazInge Wedding & Events is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AmazInge Wedding & Events het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2    Partijen zullen een eerste beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18 – TOEPASSELIJK RECHT

18.1    Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht van toepassing.

 

Artikel 19 – WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Almere. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Bekijk ook

This error message is only visible to WordPress admins

Error: API requests are being delayed for this account. New posts will not be retrieved.

Log in as an administrator and view the Instagram Feed settings page for more details.